Ἅγιοι Πρώτα καὶ Ὑάκινθος οἱ Μάρτυρες (24 Δεκεμβρίου)

7ταν ὑπηρέτες καί ἀργότερα συνασκητές τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν διά ξίφους στή Ρώμη.


Εκτύπωση   Email